Shoud 1 - 3 sierpnia 2019  Shoud 2 - 5 października 2019  Shoud 3 - 2 listopada 2019  Shoud 4 - 14 grudnia 2019  Shoud 5 - 4 stycznia 2020  Shoud 6 - 1 lutego 2020 

Shoud 7 - 7 marca 2020  Shoud 8 - 4 kwietnia 2020  Shoud 9 - 2 maja 2020  Shoud 10 - 6 czerwca 2020  Shoud 11 - 4 lipca 2020  Shoud 12 - 1 sierpnia 2020